Zadania laboratoryjne

 

schemat

 1. Tworzenie tabeli osoby2

  create table osoby2
  (
  id_osoby    int         not null AUTO_INCREMENT,
  primary key (id_osoby),
  imie varchar(40) not null,
  nazwisko varchar(60) not null,
  data_ur datetime null,
  wiek int
  );
  

  SQL CREATE TABLE Statement
  SQL Data Types for Various DBs

 2. Modyfikacja rekordów, zmiana id firmy

  UPDATE ETATY
  SET id_firmy = '1000'
  WHERE id_firmy = '1';
  

  SQL UPDATE Statement

 3. Wstawianie do tabeli

  insert into osoby2 (imie,nazwisko) values ('maciej','s');
  

  SQL INSERT INTO Statement

 4. Pokazać osoby, ich miasto zamieszkania, ich pensję i miasto firmy w której pracują

  SELECT
  o.imie, o.nazwisko, m.nazwa as miasto_osoby,
  e.pensja, mf.nazwa as miasto_firmy
  FROM
  osoby o
  JOIN miasta m ON m.id_miasta = o.id_miasta
  JOIN etaty e ON e.id_osoby = o.id_osoby
  JOIN firmy f ON f.nazwa_skr = e.id_firmy
  JOIN miasta mf ON mf.id_miasta = f.id_miasta;
  

  SQL SELECT Statement
  SQL SELECT DISTINCT Statement
  SQL JOIN
  SQL Aliases

 5. Pokazać osoby które aktualnie nie pracują

  SELECT *
  FROM
  osoby o
  WHERE o.id_osoby NOT IN
  (
  SELECT id_osoby
  FROM etaty e
  WHERE e.do IS NULL
  );
  

  SQL WHERE Clause
  SQL IN Operator

 6. Pokazać osoby które nigdy nie pracowały w firmach z miasta Warszawa

  SELECT *
  FROM osoby o
  WHERE o.id_osoby NOT IN
  (
  SELECT e.id_osoby
  FROM etaty e
  JOIN firmy f ON f.nazwa_skr = e.id_firmy
  JOIN miasta m ON m.id_miasta = f.id_miasta
  WHERE m.nazwa LIKE 'Warszawa'
  );
  

  SQL LIKE Operator

 7. Pokazać listę osób i jeśli pracują to ich płace
  SELECT o.imie, o.nazwisko, e.pensja
  FROM osoby o
  JOIN etaty e ON e.id_osoby = o.id_osoby
  WHERE e.do IS NULL
  UNION
  SELECT imie, nazwisko, NULL
  FROM osoby
  WHERE id_osoby NOT IN
  (
  SELECT o.id_osoby
  FROM osoby o
  JOIN etaty e ON e.id_osoby = o.id_osoby
  WHERE e.do IS NULL
  );
  

  SQL UNION Operator

 8. Pokazać największą pensję w bazie i kto tyle zarabia

  SELECT o.imie, o.nazwisko, e.pensja
  FROM osoby o
  JOIN etaty e ON e.id_osoby = o.id_osoby
  WHERE e.pensja =
  (
  SELECT max(pensja) FROM etaty
  );
  

  SQL Aggregate Functions

 9. Pokazać osoby z pensją większą od średniej
  SELECT o.imie, o.nazwisko, e.pensja
  FROM osoby o
  JOIN etaty e ON e.id_osoby = o.id_osoby
  WHERE e.pensja >
  (
  SELECT avg(pensja) FROM etaty
  );
  
 10. Pokazać 2 największe pensje oraz osoby, które tyle zarabiają
  SELECT o.imie, o.nazwisko, e.pensja
  FROM osoby o
  JOIN etaty e ON e.id_osoby = o.id_osoby
  ORDER BY e.pensja DESC
  LIMIT 2;
  

  SQL ORDER BY Keyword
  SQL SELECT TOP Equivalent


 11. Pokazać największe pensje w każdej firmie i kto tyle zarabia
  SQL GROUP BY Statement

  1. SELECT o.imie, o.nazwisko, e.pensja, e.id_firmy, m.maks
   FROM osoby o
   JOIN etaty e ON e.id_osoby = o.id_osoby
   JOIN (
   SELECT e.id_firmy, max(e.pensja) AS  maks
   FROM etaty e
   GROUP BY e.id_firmy) m ON e.pensja = m.maks;
   
  2. SELECT o.imie, o.nazwisko, e.pensja, e.id_firmy, m.maks
   FROM osoby o
   JOIN etaty e ON e.id_osoby = o.id_osoby
   JOIN (
   SELECT e.id_firmy, max(e.pensja) AS  maks
   FROM etaty e
   GROUP BY e.id_firmy) m ON m.id_firmy = e.id_firmy
   WHERE e.pensja = m.maks
   
 12. Pokazać wszystkie firmy, średnie pensje w nich, ile osób pracujących, ile etatów

  1. SELECT e.id_firmy,
   avg(e.pensja) AS  srednia,
   count(*) AS ile_etatow,
   sum(e.do IS NULL) AS ile_osob
   FROM etaty e
   JOIN firmy f ON f.nazwa_skr = e.id_firmy
   GROUP BY e.id_firmy
   
  2. SELECT DISTINCT e.id_firmy, m.srednia, m2.ile_osob, m3.ile_etatow
   FROM etaty e
   JOIN (
   SELECT e.id_firmy, avg(e.pensja) AS  srednia
   FROM etaty e
   GROUP BY e.id_firmy) m ON m.id_firmy = e.id_firmy
   JOIN (
   SELECT e.id_firmy, count(*) AS  ile_osob
   FROM etaty e
   WHERE e.do IS NULL
   GROUP BY e.id_firmy) m2 ON m2.id_firmy = e.id_firmy
   JOIN (
   SELECT e.id_firmy, count(*) AS ile_etatow
   FROM etaty e
   GROUP BY e.id_firmy) m3 ON m3.id_firmy = e.id_firmy
   
 13. Pokazać średnią pensję w firmach z woj Mazowieckiego zatrudniających powyżej 10 osób (praca domowa)

  select AVG(e.pensja), f.nazwa_skr, COUNT(e.id_etatu)
  from etaty e
  inner join osoby o on o.id_osoby = e.id_osoby
  inner join firmy f on f.nazwa_skr = e.id_firmy
  inner join miasta m on m.id_miasta = f.id_miasta
  inner join woj w on w.kod_woj = m.kod_woj
  where e.do is null and w.nazwa = 'Mazowieckie'
  group by f.nazwa_skr
  having 10 > COUNT(e.id_etatu)
  

  SQL HAVING Clause

 14. Pokazać osoby mające aktualnie powyżej jednego etatu [imię, nazwisko, id_osoby, liczba etatów]
  SELECT o.id_osoby, o.imie, o.nazwisko,
  sum(e.do IS NULL AND e.id_osoby IS NOT NULL) as ile_aktualnych
  FROM osoby o
  LEFT JOIN etaty e ON e.id_osoby=o.id_osoby
  GROUP BY o.id_osoby, o.imie, o.nazwisko
  HAVING ile_aktualnych > 1
  
 15. Pokazać województwa mające powyżej 2 miast [kod i nazwa województwa, liczba miast]
  select w.kod_woj, w.nazwa, count (*) as liczba_miast
  from woj w
  join miasta m on m.kod_woj=w.kod_woj
  group by w.kod_woj, w.nazwa
  having count (w.kod_woj) > 2;
  
 16. Ilość etatów w województwach, ale tylko w tych, w których mieszka co najmniej 1 osoba i istnieje co najmniej 1 firma, w której nie pracuje Stodolski (bez rozwiązania)


 17. Napisać procedurę bazodanową wyszukiwania osób po imieniu
  (podaną w parametrze)

  DROP PROCEDURE IF EXISTS Szukaj;
  DELIMITER //
  CREATE PROCEDURE Szukaj (IN imie_n VARCHAR(20))
  BEGIN
  SELECT osoby.imie, osoby.nazwisko, miasta.nazwa
  FROM osoby
  LEFT JOIN miasta ON miasta.id_miasta=osoby.id_miasta
  WHERE osoby.imie=imie_n;
  END//
  DELIMITER ;
  CALL Szukaj('Maciej');
  
 18. Napisać procedurę bazodanową, która ma parametr @kod_woj char(4) i dla  tego parametru zwraca listę firm i średnią pensję w każdej z nich (firmy z tego województwa) [nazwa woj, nazwa firmy, nazwa_skr, Sr_pensja]

  DROP PROCEDURE IF EXISTS Szukaj_woj;
  DELIMITER //
  CREATE PROCEDURE Szukaj_woj (IN kod CHAR(4))
  BEGIN
  SELECT w.nazwa, f.nazwa, f.nazwa_skr, avg(e.pensja)
  FROM woj w
  LEFT JOIN miasta m ON m.kod_woj=w.kod_woj
  LEFT JOIN firmy f ON f.id_miasta=m.id_miasta
  LEFT JOIN etaty e ON e.id_firmy=f.nazwa_skr
  WHERE w.kod_woj=kod
  GROUP BY 1,2,3;
  END//
  DELIMITER ;
  CALL Szukaj_woj('Maz');
  CALL Szukaj_woj('???');
  
 19. Napisać funkcję bazodanową sprawdzającą czy miasto istnieje po nazwie (podanej w parametrze).

  DROP FUNCTION IF EXISTS czy_miasto_istnieje;
  DELIMITER  //
  CREATE FUNCTION czy_miasto_istnieje(nazwa_m VARCHAR(30))
  RETURNS INT
  BEGIN
  IF(EXISTS(SELECT * FROM miasta m
  WHERE m.nazwa=nazwa_m)) then
  RETURN 1;
  END IF;RETURN 0;
  END //
  DELIMITER ;
  Select czy_miasto_istnieje('WARSZAWA') as czy_WARSZAWA,
  czy_miasto_istnieje('Warszawa') czy_Warszawa,
  czy_miasto_istnieje('Poznan') czy_Poznan;
  
 20. Napisać funkcję bazodanową, która dla parametru @nazwa_miasta varchar(20) policzy ile osób mieszka w danym mieście. Jeśli miasto nie istnieje to należy zwrócić ilość osób=-1.
  DROP FUNCTION IF EXISTS ile_osob;
  DELIMITER  //
  CREATE FUNCTION ile_osob(nazwa_m VARCHAR(30))
  RETURNS INT
  BEGIN
  IF(EXISTS(SELECT * FROM miasta m
  WHERE m.nazwa=nazwa_m)) then
  RETURN (
  SELECT count(o.id_osoby)
  FROM miasta m
  LEFT JOIN osoby o ON o.id_miasta=m.id_miasta
  WHERE m.nazwa=nazwa_m
  );
  END IF;
  RETURN -1;
  END //
  DELIMITER ;
  
  SELECT m.nazwa, ile_osob(m.nazwa) FROM miasta m;
  
 21. Napisać procedurę bazodanową liczącą średnią pensję w miastach w województwie o kodzie w parametrze.
 22. Napisać procedurę, która policzy liczbę mieszkańców w mieście, pod warunkiem że istnieje w tym mieście firma o zadanym ID.
 23. [PRACA DOMOWA] Napisać procedurę składowaną, która dla podanego miasta jako parametru wypisze statystyki: ile osób mieszka, ile mieszkających osób jest zatrudnionych,  ile jest firm, ile osób jest zatrudnionych w tych firmach, ile jest w tych firmach etatów [jeden wiersz ze wszystkimi statystykami] (bez rozwiązania).


 24. Napisać TRIGGER związany z tabelą osoby (polecenia INSERT i UPDATE), który przepisuje imię i nazwisko do pola ALIAS w tabeli osoby biorąc pierwszą literę imienia, kropka, spacja, cale nazwisko. Proszę pamiętać o uniknięciu rekurencji (trigger bomb).
  a) dodanie kolumny alias

  ALTER TABLE osoby ADD alias varchar(20) NULL;
  

  b) stworzenie triggera INSERT

  DROP TRIGGER IF EXISTS wstaw_alias;
  
  DELIMITER //
  CREATE TRIGGER wstaw_alias
  BEFORE INSERT
  ON osoby FOR EACH ROW
  BEGIN
  SET NEW.alias = (concat(left(NEW.imie,1),'. ' ,NEW.nazwisko));
  END //
  DELIMITER ;
  

  c) stworzenie triggera UPDATE

  DROP TRIGGER IF EXISTS update_alias;
  
  DELIMITER //
  CREATE TRIGGER update_alias
  BEFORE UPDATE
  ON osoby FOR EACH ROW
  BEGIN
  SET NEW.alias = (concat(left(NEW.imie,1),'. ' ,NEW.nazwisko));
  END //
  DELIMITER ;
  

  d) wstawienie osoby i aktualizacja innej

  INSERT INTO osoby (id_miasta,imie,nazwisko) VALUES (2,'Jan','Kowalski');
  UPDATE osoby SET imie='Maciej' WHERE id_osoby=1;
  

  e)aktualizacja „niebezpieczna” – błąd „Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE that uses a KEY column”

  -- aby dopuścić tryb bezpieczny
  SET SQL_SAFE_UPDATES=0;
  UPDATE osoby SET imie='Juz' WHERE imie='Juz';
  -- po wykonaniu należy przywrócić tryb bezpieczny
  SET SQL_SAFE_UPDATES=1;
  

  f) wypisanie wyników

  SELECT * FROM osoby;
  
 25. Stworzyć trigger INSERT, który nie pozwoli dodać do bazy osoby o nazwisku 'Stodolski’.
  DROP TRIGGER IF EXISTS nie_stodolski;
  
  DELIMITER //
  CREATE TRIGGER nie_stodolski
  BEFORE INSERT
  ON osoby FOR EACH ROW
  BEGIN
  IF NEW.nazwisko='Stodolski' THEN
  signal sqlstate '45000' set message_text = 'Stodolski niemile widziany';
  END IF;
  END //
  DELIMITER ;
  
  INSERT INTO osoby (id_miasta,imie,nazwisko) VALUES (2,'Jan','Stodolski');
  -- Error Code: 1644. Stodolski niemile widziany
  
 26. Stworzyć trigger UPDATE, który nie pozwoli dodać do bazy dwa razy tego samego miasta w tym samym województwie (np. Warszawa może być tylko jedna w województwie mazowieckim). Wypisać w błędzie wiadomości jakich nazw miast w jakich województwach nie da się zamienić, np. „Nie można zamienić WARSZAWA w województwie MAZ na Wesola w województwie MAZ”.
  DROP TRIGGER IF EXISTS rozne_miasta;
  
  DELIMITER //
  CREATE TRIGGER rozne_miasta
  BEFORE UPDATE
  ON miasta FOR EACH ROW
  BEGIN
   DECLARE msg varchar(128);
   SET msg = (concat('Nie można zamienić ',
        OLD.nazwa, ' w województwie ', OLD.kod_woj,
        ' na ',NEW.nazwa, ' w województwie ',NEW.kod_woj));
   IF (EXISTS(SELECT * FROM miasta
         WHERE nazwa=NEW.nazwa
         AND kod_woj = NEW.kod_woj)) THEN
    signal sqlstate '45000' set message_text = msg;
   END IF;
  END //
  DELIMITER ;
  
  UPDATE miasta SET nazwa='Wesola'
  WHERE kod_woj='Maz' AND nazwa='Warszawa';
  -- Error Code: 1644. Nie można zamienić WARSZAWA 
  -- w województwie MAZ na Wesola w województwie MAZ
  
 27. Napisać skrypt, który:
  a) doda kolumnę do tabeli woj ile_miast z domyślną wartością 0

  ALTER TABLE woj ADD ile_miast int NULL default 0;
  

  b) utworzy trigger, który automatycznie po dodaniu miasta uzupełni dane w tej kolumnie

  DROP TRIGGER IF EXISTS ile_miast;
  
  DELIMITER //
  CREATE TRIGGER ile_miast
  AFTER INSERT
    ON miasta FOR EACH ROW
  BEGIN
  	DECLARE ile_m INT;
  	SET ile_m=(
  		SELECT count(m.id_miasta) 
  		FROM woj w 
      LEFT JOIN miasta m ON m.kod_woj=w.kod_woj
      WHERE w.kod_woj = NEW.kod_woj
      );
  	UPDATE woj SET ile_miast=ile_m
    WHERE kod_woj = NEW.kod_woj;
  END //
  DELIMITER ;
  
  INSERT INTO miasta (kod_woj,nazwa) VALUES ('Pom','Gdynia');
  INSERT INTO miasta (kod_woj,nazwa) VALUES ('Maz','Łomianki');
  
  SELECT * FROM woj;
  
  
 28. Stwórz skrypt, który
  a) Utworzy tabelę zmiany_etatow z polami: id_etatu, data_aktualizacji i nazwa_uzytkownika.

  CREATE TABLE zmiany_etatow
  ( id_etatu INT NOT NULL,
  data_aktualizacji DATE NOT NULL,
  nazwa_uzytkownika varchar(50) NOT NULL
  );
  

  lub

  CREATE TABLE zmiany_etatow_ts
  ( id_etatu INT NOT NULL,
  data_aktualizacji TIMESTAMP,
  nazwa_uzytkownika varchar(50) NOT NULL
  );
  

  b) Utworzy trigger UPDATE, który będzie monitorował zmiany w tabeli etaty.
  Trigger powinien do tabeli zmiany_etatów wprowadzać następujące dane: id_etatu, który został zmieniony, datę wprowadzenia zmiany i jaki użytkownik zmianę wprowadził.
  Wskazówka: W rozwiązaniu można użyć funkcji USER() i SYSDATE().

  DROP TRIGGER IF EXISTS update_etaty;
  
  DELIMITER //
  CREATE TRIGGER update_etaty
  AFTER UPDATE
    ON etaty FOR EACH ROW
  BEGIN
    DECLARE uzytkownik varchar(50);
  
    SELECT USER() INTO uzytkownik;
  
    INSERT INTO zmiany_etatow
    (id_etatu, data_aktualizacji, nazwa_uzytkownika)
    VALUES
    ( NEW.id_etatu, SYSDATE(), uzytkownik);
  
  END; //
  DELIMITER ;
  
  UPDATE etaty SET pensja=123456 WHERE id_etatu=1;
  SELECT * from zmiany_etatow;
  

  lub

  DROP TRIGGER IF EXISTS update_etaty;
  
  DELIMITER //
  CREATE TRIGGER update_etaty
  AFTER UPDATE
    ON etaty FOR EACH ROW
  BEGIN
    DECLARE uzytkownik varchar(50);
  
    SELECT USER() INTO uzytkownik;
  
    INSERT INTO zmiany_etatow_ts
    (id_etatu, nazwa_uzytkownika)
    VALUES
    ( NEW.id_etatu, uzytkownik);
  
  END; //
  DELIMITER ;
  
  UPDATE etaty SET pensja=123456 WHERE id_etatu=1;
  SELECT * from zmiany_etatow_ts;
  
 29. Stwórz trigger INSERT, który policzy wartość wstawionych pensji do tabeli etaty. Pokaż działanie wstawiając parę rekordów.

  DROP TRIGGER IF EXISTS licz_pensje;
  
  DELIMITER //
  CREATE TRIGGER licz_pensje
  AFTER INSERT
    ON etaty FOR EACH ROW
  SET @suma_pensji = @suma_pensji + NEW.pensja; //
  DELIMITER ;
  
  SET @suma_pensji = 0;
  
  INSERT INTO etaty 
  (	id_osoby, id_firmy, pensja, od, do ,stanowisko) 
  VALUES 
  (	1, 'UKSW', 4700, '2000-01-02', NULL, 'Profesor'),
  (	1, 'UKSW', 5700, '2002-01-02', '2004-01-01', 'Dziekan'),
  (	1, 'UKSW', 6700, '2004-01-02', '2006-01-01', 'Rektor');
  
  SELECT @suma_pensji AS 'Suma wstawionych pensji';
  


 30. Stwórz trigger INSERT, który policzy wartość wstawionych pensji do tabeli etaty – oddzielnie dla etatów zakończonych i etatów aktywnych. Pokaż działanie wstawiając parę rekordów.
  DROP TRIGGER IF EXISTS licz_pensje;
  
  DELIMITER //
  CREATE TRIGGER licz_pensje
  AFTER UPDATE
    ON etaty FOR EACH ROW
  SET 
  @suma_nieaktywnych = @suma_nieaktywnych + IF(NEW.do IS NOT NULL, NEW.pensja, 0),
  @suma_aktywnych = @suma_aktywnych + IF(NEW.do IS NULL, NEW.pensja, 0); //
  DELIMITER ;
  
  SET @suma_nieaktywnych = 0;
  SET @suma_aktywnych = 0;
  
  INSERT INTO etaty 
  (	id_osoby,	id_firmy, pensja, od, do ,stanowisko) 
  VALUES 
  (	1, 'UKSW', 4700, '2000-01-02', NULL, 'Profesor'),
  (	1, 'UKSW', 5700, '2002-01-02', '2004-01-01', 'Dziekan'),
  (	1, 'UKSW', 6700, '2004-01-02', '2006-01-01', 'Rektor');
  
  SELECT 
  @suma_nieaktywnych AS 'Suma nieaktywnych pensji',
  @suma_aktywnych AS 'Suma aktywnych pensji';
  
 31. [PRACA DOMOWA] Stwórz skrypt, który
  a) Utworzy tabelę studenci z polami: id_studenta (auto incerement), imie, nazwisko, ocena (wartość domyślna 'brak’)
  b) Wstaw kilku studentów
  c) Stwórz trigger UPDATE dla tabeli studenci, który na podstawie punktów z 4 laboratoriów wystawi ocenę w tej tabeli (’bardzo dobry’, 'dobry +’, 'dobry’, 'dostateczny +’, 'dostateczny’, 'niedostateczny’) wg odpowiednich progów procentowych. Załóż, że student może dostać maksymalnie 48 pkt.
  Przykład wywołania:

  UPDATE studenci SET lab1=12, lab2=10, lab3=8, lab4=6
  WHERE id_studenta=1;
  
 32. Napisać skrypt, który:
  a) doda kolumnę tekstową miasta_w_województwach w tabeli „woj”
  b) doda trigger INSERT do tabeli „miasta”, który przy dodaniu nowego miasta zaktualizuje pole miasta_w_województwach w tablicy „woj” wpisując wszystkie miasta z danego województwa rozdzielone średnikiem
  c) należy sprawdzić działanie tego triggera na paru przykładach

  ALTER TABLE woj ADD miasta_w_woj varchar(1024) NULL;
  
  DROP TRIGGER IF EXISTS nazwy_miast;
  
  DELIMITER //
  CREATE TRIGGER nazwy_miast
  AFTER INSERT
    ON miasta FOR EACH ROW
  BEGIN
  	DECLARE nazwy varchar(1024);
  	SET nazwy=(
  		SELECT 
      GROUP_CONCAT( DISTINCT m.nazwa ORDER BY m.nazwa SEPARATOR ';')
      FROM miasta m
      WHERE m.kod_woj=NEW.kod_woj
      );
  	UPDATE woj SET miasta_w_woj=nazwy
    WHERE kod_woj = NEW.kod_woj;
  END //
  DELIMITER ;
  
  INSERT INTO miasta (kod_woj,nazwa) VALUES ('Pom','XXX');
  INSERT INTO miasta (kod_woj,nazwa) VALUES ('Maz','YYY');
  
  SELECT * FROM woj;
 33. Napisać zapytanie SQL, które dla kolumny pensja w tabeli etaty wypisze jak dużo zarabia dana osoba:
  – pensja <1000 -> „mało”
  – pensja >=1000 i <5000 -> „średnio”
  – pensja >=5000 i <15000 -> „dużo”
  – pensja >=15000 „bardzo dużo

  SELECT id_osoby, pensja, 
  CASE 
  WHEN pensja < 1000 THEN 'mało'
  WHEN pensja >= 1000 AND pensja < 5000 THEN 'średnio'
  WHEN pensja >= 5000 AND pensja < 15000 THEN 'dużo'
  ELSE 'bardzo dużo'
  END as jak_zarabia
  FROM etaty;
 34. Napisać zapytanie SQL, które zwróci odchylenie standardowe w populacji dla kolumny pensja bez użycia wbudowanych funkcji związanych z odchylenie standardowym (STD, STDDEV, STDEV_POP, VAR_POP, VARIANCE, VAR_SAMP).
  SELECT l4.licznik/m1.mianownik, k1.sd
  FROM (
  	SELECT SQRT(l3.suma_kw) as licznik
  	FROM (
  		SELECT Sum(l2.kwadrat) as suma_kw
  		FROM (
  			SELECT l1.roznica*l1.roznica as kwadrat
  			FROM (
  				SELECT pensja-(Select AVG(pensja)
                                                FROM etaty) as roznica 
                                 FROM etaty
  				) l1
  			) l2
  		) l3
  	) l4,
  	(
  	SELECT SQRT(count(pensja)) as mianownik FROM etaty
  	) m1,
  	(
  	SELECT STDDEV(pensja) as sd FROM etaty
  	) k1
  ;
 35. [PRACA DOMOWA] Napisać funkcję bazodanową, która zwróci odchylenie standardowe w populacji 
dla kolumny @nazwa kolumny w tabeli bez użycia wbudowanych funkcji związanych 
z odchyleniem standardowym (STD, STDDEV, STDEV_POP, VAR_POP, VARIANCE, 
VAR_SAMP). Nazwa kolumny i nazwa tabeli powinny być parametrami funkcji.
  WSKAZÓWKA: mozna użyć fukncji PREPARE QUERY. Przykład:

  DROP PROCEDURE IF EXISTS zapytanie_sql;
  
  DELIMITER //
  CREATE PROCEDURE zapytanie_sql (
  columnName VARCHAR (50),
  tableName VARCHAR (50),
  whereClose VARCHAR (50))
  BEGIN
  SET @sql_query=CONCAT('SELECT ', columnName,
  ' FROM ', tableName,
  ' WHERE ', whereClose);
  PREPARE QUERY FROM @sql_query;
  EXECUTE QUERY;
  END //
  DELIMITER ;
  
  CALL zapytanie_sql('imie', 'osoby', 'id_osoby in (1,2)');